Poslanie Japonského centra

V Japonskom centre reflektujeme narastajúci záujem Slovákov
o štúdium japončiny a spoznávanie japonskej kultúry.

Naše ciele sú:

Prispievať k rozvoju slovensko-japonských vzťahov.
Podporovať a realizovať japonologické a medzikultúrne vzdelávanie
na Slovensku.

Šíriť povedomie o japonskej kultúre, podporovať a realizovať japonské
kultúrne aktivity na Slovensku.

Spolupracovať so slovenskými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami
a prispievať k ich spolupráci s japonskými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami.

Podporovať záujmy občanov Slovenska o štúdium a prácu v Japonsku.

Napomáhať občanom Slovenska v ich úsilí presadzovať sa v Japonsku
v oblasti kultúrnej, odbornej a obchodnej spolupráce.
Prispievať k prehlbovaniu medzikultúrnych kompetencií občanov Slovenska.
Spolupracovať s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike
a inštitúciami, ktoré podporujú japonologické vzdelávanie
a medzikultúrnu výmenu medzi Japonskom a Slovenskom.
Rozvíjať vzťahy so slovenskými, japonskými i zahraničnými vzdelávacími, vedeckými, kultúrnymi, výrobnými a podnikateľskými inštitúciami za účelom vzájomnej spolupráce. 

 Naše služby