Výučba japonského jazyka

V Japonskom centre realizujeme špičkovú výučbu japonského jazyka v súlade
s japonským medzinárodným jazykovým štandardom JLPT (Japanese-Language Proficiency Test).

Získané jazykové vedomosti na úrovni N3 a N2 (JLPT) umožnia študentom
študovať a pracovať v Japonsku a v japonských firmách na Slovensku i v zahraničí.

Jazyková príprava zahŕňa aj interkultúrne vzdelávanie, ktoré uľahčí študentom
pôsobenie v multikultúrnych tímoch a medzinárodných projektoch.

Kurzy japončiny kombinujú výučbu v slovenskom jazyku s praktickým precvičovaním učiva v japončine na hodinách konverzácie.

Japončina pre stredoškolákov

Príprava na štúdium a prácu v Japonsku

Iné kurzy japončiny